Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Pelan Pertumbuhan Strategik Johor Bil. 1/2017